Solarix

eko sklad

Krediti Ekosklad

Fizičnim osebam so na voljo ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14 Krediti Ekosklad

Objava: Uradni list RS: 38/14, 5/15, 21/15, 28/15
Status: Odprt
Obvestilo: Podaljšanje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Informativni izračun za kreditiranje občanov 51OB14

  • EUR

Informativna mesečna anuiteta znaša 211,60 EUR, za obrestno mero 1,500 % letno (EURIBOR + 1,500 %), z veljavno obrestno mero za mesec september, ki znaša 0,000 % (3M Euribor), ob zaprošenem znesku kredita 5.000,00 EUR in odplačilni dobi 24 mesecev.

Opombe:
  • Najvišji znesek posameznega kredita znaša 20.000 EUR oz. 40.000 EUR, kot določa 3.c točka poziva,
  • najnižji posamezni znesek kredita znaša 1.500 EUR (točka 3.e poziva),
  • najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let (120 mesecev),
  • kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti nižje od 40 EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost,
  • stroški odobritve in zavarovanja kredita niso obračunani v informativnem izračunu.

Vir: Eko sklad