Solarix

energetski prispevki

Subvencije občine Kamnik

By on 17.07.2010

Razpis je zaključen (27.9.2010)

Občina Kamnik na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, št. 68/2003, 34/2004 in 31/2008) objavlja

SKLEP O RAZPISU

za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2010

1. Namen razpisa:

Občina Kamnik v letu 2010 v obliki nepovratnih sredstev finančno spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije ter vgradnjo energijsko učinkovitih kotlov v gospodinjstvih. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

A) vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode,

B) vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode,

C) vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,

D) vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,

E) vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov.
2. Višina razpisanih sredstev: 23.000,00 €.
3. Upravičenci:

Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov,

– so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:

– Objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 1. točke, morajo biti locirani na območju občine Kamnik in namenjeni stanovanjski rabi.

– Objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo.

– Investicija ne sme biti začeta pred 1. januarjem 2009, končana pa mora biti po 21. septembru 2009 (dokazilo je datum izdanega računa).

– Sredstva se ne bodo dodeljevala za obnovo obstoječih naprav.

5. Vloga za dodelitev sredstev:

Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izpolnjena mora biti v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila.

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik ali poslati po pošti. V eni ovojnici je lahko samo ena vloga. Na desni strani ovojnice mora biti napisan naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis “Vloga URE – Ne odpiraj!”. V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden polni naslov prosilca.

Neustrezno dostavljene ali nepopolno oz. nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 3,55 € za vlogo, v skladu s tarifno številko 1 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3 in 126/2007).

Rok za predložitev vlog je 21. 9. 2010. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Kamnik prispele do datuma za predložitev do 10. ure. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih popolnih vlog.

6. Merila in postopek za dodelitev sredstev:

Višina nepovratnih sredstev za posamezen ukrep je naslednja:

A) vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode: največ 80,00 €/m2 vgrajenega sprejemnika sončne energije (SSE) oziroma 500,00 € za celoten sistem,

B) vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode: do 15% cene toplotne črpalke s hranilnikom tople vode, vendar največ 200,00 €,

C) vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov: do 15% cene toplotne črpalke, vendar največ 900,00 €. Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– električna priključna moč kompresorja ni večja od 3,5 kW,

– temperatura ogrevalnega medija ni višja od 55°C.

D) vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso: do 15% cene kurilne naprave, vendar največ 800,00 €. Kurilne naprave morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:

– nominalni izkoristek mora biti večji ali enak 88%,

– vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od 750 mg/m3,

– vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3,

– kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave,

E) vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov: do 10% cene kotla, vendar največ 420,00 €.

Odobrena sredstva bodo nakazana na račun prosilca.

Po odpiranju prejetih vlog bo komisija, ki jo imenuje župan, vloge obravnavala in pripravila predlog za dodelitev sredstev.

Sklep o dodelitvi sredstev bo izdala občinska uprava in ga posredovala prosilcem najkasneje v 45 dneh po zaključku razpisnega roka.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.

Dokumentacija, poslana z vlogo, se prosilcem ne bo vračala.

7. V razpisni dokumentaciji so navedena podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih za dodelitev sredstev ter o izpolnjevanju vloge.

Razpisno dokumentacijo prosilci lahko dobijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju). Objavljena bo tudi na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si v rubriki »javna naročila in razpisi«.

Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Kamnik (Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 8318-248, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

ANTON TONE SMOLNIKAR

ŽUPAN

OBČINE KAMNIK

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*