Solarix

moneybox-158346_1280

Subvencije posameznih občin

By on 2.11.2011

Zaradi lastne prezadolženosti vse manj občin najema kredite Eko sklada

Občine so lahko bolj ali manj uspešne pri črpanju sredstev Eko sklada, kjer pa poudarjajo, da se te v zadnjih letih zelo redko pojavljajo kot njihov kreditojemalec. V Eko skladu menijo, da je razlog za to verjetno precejšnja zadolženost občin, ki je po zakonskih predpisih omejena. Občine morajo namreč za zadolžitev pridobiti soglasje Ministrstva za finance.

Občinam je sicer od oktobra letos namenjen javni poziv za prenovo ali novogradnjo stavb za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Za ta namen je letos na voljo 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Doslej je prispelo 11 vlog, ki jih v Eko skladu še pregledujejo, tako da niso izdali še nobene odločbe. Glede na prispele vloge pa v okoljskem skladu ocenjujejo, da bodo razpisana nepovratna sredstva na tem javnem pozivu v celoti dodelili. Podoben javni poziv bodo predvidoma objavili tudi za naslednje leto.

Kot pojasnjujejo v Eko skladu, so se doslej občine najpogosteje odločale za najem kreditov za investicijske projekte lokalne infrastrukture. Pri tem gre za gradnjo ali obnovo komunalnih čistilnih naprav, kanalizacijskih in vodovodnih omrežij ter naložbe v učinkovito ravnanje z odpadki, in sicer v naprave in objekte za ločeno zbiranje odpadkov, kompostarne, vozila za izvajanje javne gospodarske službe odvoza odpadkov in podobne komunalne aktivnosti. Letos jeseni pa so za občine še bolj zanimive naložbe v nizkoenergijske in pasivne namenske stavbe, za katere je po novem javnem pozivu možno pridobiti nepovratna sredstva.

Veliko vlog za kredite še vedno nepopolnih

Ob tem je na letošnji javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov 46OB11, ki ponuja 20 milijonov evrov ugodnih kreditov, prispelo skupaj 40 vlog. Izdanih je bilo 19 odločb o dodelitvi pravice do kredita Eko sklada v skupni vrednosti 6,5 milijonov evrov. Kot navajajo v okoljskem skladu, sta dva vlagatelja odstopila od svoje vloge za kredit, ostale vloge pa so še vedno nepopolne. Glede na zaprošeni znesek kreditov vseh prejetih vlog v Eko skladu ocenjujejo, da bodo razpisana kreditna sredstva tudi na tem javnem pozivu v celoti dodeljena. Glede na interes potencialnih kreditojemalcev pa nameravajo razpisani znesek tega javnega poziva predvidoma povečati za pet milijonov evrov.

S strani občin štiri vloge za kredit

Med prejetimi vlogami za kredit na tem javnem pozivu so štiri vloge občin, in sicer dve vlogi Mestne občine Velenje, ena vloga Občine Šoštanj in ena iz Občine Šmartno ob Paki. Vse štiri vloge se nanašajo na financiranje celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini. Načrtujejo gradnjo cevovodov in čistilne naprave za pitno vodo, za ta namen pa so v skladu dobili prošnje za kredite v skupni vrednosti več kot sedem milijonov evrov, ki so še v postopku reševanja. Med spodbujanje okoljskih naložb v letošnjem letu pa vsekakor sodi tudi kreditiranje občanov. Na letošnji javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov, ki ponuja osem milijonov evrov ugodnih kreditov, je prispelo skupaj 163 vlog. Izdanih je bilo 143 odločb o dodelitvi pravice do kredita Eko sklada v skupni vrednosti dveh milijonov evrov. Tudi tu je nekaj vlog še nepopolnih, zato prav tako vseh kreditov še niso odobrili. Eko sklad sicer namerava tudi v naslednjem letu nadaljevati s kreditiranjem tako okoljskih naložb kot tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud pod podobnimi pogoji kot letos, navajajo v skladu.

Subvencije posameznih občin: Občina Kamnik

12.11.2011

V novembru bo Občina dodelila sredstva za učinkovito rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2011

Občina Kamnik bo na osnovi razpisa za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2011 v mesecu novembru 38-tim prosilcem dodelila skupno 16.306, 27 evrov. Največ vlog se nanaša na vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo tople vode, nekaj na kurejenje z biomasa in solarno ogrevanje vode, pa tudi na ogrevanje vode s toplotnimi črpalkami. Največ vlog (22) se nanaša na vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo tople vode, osem prosilcev je vložilo vloge za dodelitev subvencij za vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, šest vlog je bilo vloženih za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, štiri vloge pa za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov. Za subvencioniranje vgradnje sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov pa letos ni bila vložena nobena vloga.

Vir: www.kamnik.si.

21.9.2011

Razpis za dodelitev sredstev občine Kamini je zaključen.

10.5.2011

Občina Kamnik je objavila javni Razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2011Za občane, ki se odločijo za nakup solarnega sistema, velja dodatna finančna vzpodbuda (subvencija).

Višina nepovratnih sredstev za posamezen ukrep je naslednja:

  • vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode: največ 100,00 €/m2 vgrajenega sprejemnika sončne energije (SSE) oziroma 1.000,00 € za celoten sistem,
  • vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode: do 15% cene toplotne črpalke s hranilnikom tople vode, vendar največ 200,00 €,
  • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov: do 15% cene toplotne črpalke, vendar največ 900,00 €. Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-električna priključna moč kompresorja ni večja od 3,5 kW,

– temperatura ogrevalnega medija ni višja od 55°C.

  • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso: do 20% cene kurilne naprave, vendar največ 1.500,00 €. Kurilne naprave morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:

– nominalni izkoristek mora biti večji ali enak 88%,

– vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od 750 mg/m3,

– vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3,

– kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave,

  • vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov: do 10% cene kotla, vendar največ 420,00 €.

Razpis traja od 13.5. – 20.09.2011.

 

 

Posted in: subvencije, novice
Tagged: , ,

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*