Biomasa prednosti in slabosti

Biomasa ima pomembno funkcijo tako v živalski prehrambeni industriji kot tudi v obliki surovine (obnovljiva surovina) za ljudi in goriva (tako imenovana biogoriva, kot so drva, briketi, peleti, itd). Človek trenutno uporablja znaten delež svetovnega razpoložljive biomase. Pri čemer je potrebno poudariti, da so velike količine ogljika, shranjenih v biomasi, ki se sproščajo pri razgradnji biomase kot toplogrednih plinov ogljikovega dioksida (CO2). Zato, biomasa igra pomembno vlogo za podnebje.

ogrevanje z biomaso

Prednosti ogrevanja z biomaso

 • Uporaba obnovljivih virov lahko služi ohranjanju neobnovljivih virov, kot na primer nafte.
 • Z regionalno uporabo obnovljivih surovin, težimo k politični in ekonomski neodvisnosti (zmanjšuje uvozno odvisnost).
 • Obnovljiva energija iz obnovljivih virov, omogoča CO2 nevtralna ali CO2-revnejše pridobivanje energije.
 • Zagotavlja razvoj podeželja.

Slabosti ogrevanja z biomaso

 • S širjenjem uporabe biomase v neizkoriščenih naravnih območjih (na primer, krčenje gozdov), uničuje ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Velike količine CO2 se sproščajo predvsem pri požigu.
 • Povečanje porabe biomase za energijske potrebe in materiale lahko privede do tekmovanja za zemljišča in pridelek z industrijo proizvodnje hrane. (primer biogoriv)
 • V kmetijski proizvodnji biomase se uporabljajo gnojila (dušik, fosfor …), zaradi izpustov toplogrednih plinov (dušikovega oksida iz dušikovih gnojil), pronicanje nitratov (NO3-) v podtalnico, vstop nitratov v površinske vode in nadaljnje posledice v vodi. Z uporabo pesticidov v okolju se lahko pojavilo problemi pri zdravju ljudi.
 • Širitev kmetijskih namakalnih vodnih virov ki se uporabljajo iz vedno bolj ekološko pomembnih področij.
 • Izgorevanje trdne biomase (npr. lesa) brez posebnih ukrepov povzroča višje emisije (ogljikov monoksid, saje itd).
  Pridelava. predelava in transport so povezani z veliko porabo fosilnih energentov in električne energije..

Toplotne pretvorbe biomase

Biomasni briketi so primer goriva za proizvodnjo energije.

Toplotni postopki pretvorbe uporabe toplote je prevladujoči mehanizem za pretvorbo biomase v druge kemične oblike. Osnovne alternative izgorevanja (gorenje, piroliza in uplinjanje) so v glavnem med seboj ločene z primerom, v katerem so dovoljene kemične reakcije, ki sodelujejo. (večinoma pod nadzorom razpoložljivosti kisika in pretvorbe temperature).

Energija, ki jo pridobimo s kurjenjem biomase (les za kurjavo), je še posebej primerna za države, kjer les hitreje raste, npr. tropskih državah. Nekatere reakcije toplotne pretvorbe so sočasne in sicer proizvodnje toplote in električne energije hkrati. V tipični biomasni elektrarni, se učinkovitost giblje v razponu od 20-27% (višja osnova kurilna vrednost). Biomasni sosežig s premogom, običajno poveča učinkovitost (30-40%, zaradi višje osnovne kurilne vrednosti).