Kaj so obnovljivi viri energije (OVE)

Obnovljivi viri energije in kaj pomenijo OVE v današnjem času

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Obnovljiva energija je tista, ki jo lahko pridobivamo v neomejenih količinah iz narave, pri tem pa okolja praktično ne onesnažujemo.

Večina OVE razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike OVE so shranjena sončna energija. Dež in vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot npr. slama; ali več let, v lesni biomasi. Zajemanje OVE ne izčrpa vira.

Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva: premog, nafta, zemeljski plin, šota ne štejejo med OVE. sistemi spodbujanja.

V Sloveniji je spodbujanje izvedeno na osnovi energetskega zakona z uredbami in sklepi vlade. Podnebno energetske obveze so priložnost za naložbe v obnovljive vire energije in bodo vedno bolj zanimive tudi s finančne plati- vse v interesu zaščite podnebja. Evropska unija ima celo cilj, da bi do leta 2020 vsaka država članica 20 odstotkov celotne proizvedene energije pridobila prav iz obnovljivih virov energije.

Termosolarni sistemi za ogrevanje tople vode

SSE zbirajo sončno energijo in z njo grejejo vodo v ceveh z dodatkom proti zmrzovanju do -25 oC. Ogreto vodo poganja črpalka in jo vodi do prenosnikov toplote, kjer svojo toploto odda vodo v hranilniku toplote (HT). Regulacija z diferencialnim termostatom vklopi črpalko, ko je temperatura vode v SSE višja kot v hranilniku in jo zopet izklopi, ko je temperaturna razlika premajhna. Ostali elementi predvsem skrbijo za varno delovanje sistema.

Termosolarni sistemi za hlajenje objektov

Sončno energijo lahko tudi zelo učinkovito koristimo za hlajenje objektov. Toploto iz sončnega obsevanja lahko uporabljamo z različnimi termodinamičnimi procesi. Najbolj razširjen je še vedno absorpcijski proces, kjer namesto hladiva uporabljamo raztopino dveh snovi (voda in amoniak ali litijev bromid in voda) in za njeno uparjanje uporabimo toploto, pridobljeno iz sprejemnikov sončne energije (SSE). Namesto kompresorja, v absorpcijskih hladilnih napravah uporabljamo absorber, črpalko in generator, kjer toploto za ogrevanje raztopine pridobimo s sončnimi sprejemniki. Poleg absorpcijskih sistemov se vse več uporablja DCS sistemi (Desicant Coling System). Prednost teh sistemov je relativno nizek temperaturni nivo, pri čemer je za proces sušenja (razvlaževanja) potrebna temperatura do 60oC. V najnovejših sistemih pri hladilih napravah s sorpcijo, ki obratujejo brez hladiva, zrak hlapilno ohladimo (zrak je ohlajen in nasičen) in ga vodimo skozi snovi, ko močno absorbira zračno vlago. Tako dobimo hladen in obenem suh zrak.