Pogosta vprašanja subvencije Eko sklad

Tukaj lahko preberete najpogostejša vprašanja glede subvencij Eko sklada:

Kdaj lahko na Eko sklad pošljem zaključno dokumentacijo?

Zaključno dokumentacijo lahko na Eko sklad pošljete po zaključku izvedbe naložbe, tudi v primeru, da od Eko sklada niste še prejeli uradnega odgovora, lahko pa tudi počakate do prejema odločbe in pogodbe s strani Eko sklada.

Koliko časa potrebuje Eko sklad, da vlogo obdela oz. kdaj bo vloga na vrsti?

Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Da pride vloga na vrsto za vsebinsko obravnavo je potrebno počakati približno 90 dni (to časovno obdobje je lahko krajše ali tudi daljše in se razlikuje glede na to, kolikšno število vlog je prispelo na posamezni javni poziv).

Kdaj lahko začnem z izvedbo naložbe?

Z izvedbo naložbe se lahko začne že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad v primeru, da je bila le-ta oddana s priporočeno pošto ali osebno na Eko sklad.

Ali je možno uporabiti tudi Kredit Eko sklada?

Seveda lahko uporabite tudi kredit Eko sklada. Več informacij o kreditu Eko sklad si lahko pogledate na strani Krediti Eko sklad.

Ali lahko po oddaji vloge zamenjam izvajalca naložbe?

Izbranega izvajalca naložbe je mogoče zamenjati kadarkoli med potekom postopka in tudi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Pri tem je potrebno paziti na to, da je tudi novi izvajalec ustrezno usposobljen ter z ustrezno registrirano dejavnostjo (seznam šifer dejavnosti za posamezne ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, se nahaja na spletni strani Eko sklada). Na Eko sklad je v tem primeru potrebno kot dopolnitev vloge poslati ustrezen predračun novega izvajalca za predmetno naložbo.

Ali lahko pred oddajo vloge plačam avans izvajalcu?

Avansna plačila se lahko izvedejo tudi pred oddajo vloge na Eko sklad, pri čemer se stranki izda avansni račun ali račun za predplačilo, naložba pa ne sme biti izvedena ali pričeta pred oddajo vloge na Eko sklad.

Koliko časa imam za izvedbo naložbe?

Za posamezen ukrep je rok za zaključek izvedbe 6 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, če pa vlagatelj izvaja najmanj tri ukrepe, je rok za zaključek izvedbe daljši in sicer 12 mesecev. Za gradnjo nove pasivne ali skoraj nič energijske hiše ali za celovito obnovo stanovanjske stavbe je rok za izvedbo naložbe 18 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbud. Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Prejel sem odločbo in pogodbo s strani Eko sklada, a naložbe ne bom mogel dokončati v določenem roku. Kaj lahko naredim?

Rok za zaključek naložbe je mogoče podaljšati le iz objektivnih razlogov, na predhodno pisno prošnjo vlagatelja. Opravičeni razlogi so takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih predlagatelj ni mogel predvideti niti preprečiti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi ter morajo biti vsaj verjetno izkazani s predložitvijo ustrezne dokumentacije. Sklicevanje na neugodne vremenske razmere oz. neugoden letni čas za izvajanje del ne šteje med upravičene razloge za podaljšanje roka za izvedbo naložbe. V kolikor vlagatelj naložbe ne izvede v roku, ki je določen s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, mu pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V kolikor z naložbo še ni pričel, lahko vlagatelj v tem primeru znova kandidira na aktualni javni poziv Eko sklada.

Ali moram podpisano pogodbo poslati na Eko sklad takoj po prejemu odločbe ali lahko to storim tudi kasneje?

Originalni izvod pogodbe, podpisane s strani vlagatelja je, poleg ostale dokumentacije o zaključku naložbe, pogoj za izplačilo nepovratne finančne spodbude. Na vseh javnih pozivih, objavljenih v letu 2015, velja pravilo, da vlagatelj lahko podpisano pogodbo pošlje kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje roku dveh (2) mesecev po izteku roka za zaključek naložbe. Na javnih pozivih, objavljenih pred letom 2015, pa velja, da je potrebno en izvod podpisane pogodbe poslati nazaj v roku 15 dni od prejema, sicer vlagatelju pravica do nepovratne finančne spodbude zapade.

Skupaj z odločbo smo prejeli tudi dva izvoda pogodbe – ali moramo na Eko sklad vrniti oba izvoda pogodbe ali le enega?

Vlagatelj, ki je prejel odločbo in pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude zadrži prejeto odločbo in en izvod pogodbe, drugi podpisan izvod pogodbe pa vrne na Eko sklad.

V kolikšnem času Eko sklad izvede izplačilo nepovratne finančne spodbude?

Spodbuda bo vlagatelju izplačana v 60-ih dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne spodbude (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe).

Ali lahko zmanjka sredstev in potem nismo upravičeni do spodbude, čeprav smo oddali vlogo v času, ko je bil javni poziv odprt?

Sredstva so na voljo za vse vloge, ki bodo na Eko sklad prispele v času trajanja javnega poziva in ki seveda izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je torej pravočasno oddana in popolna vloga. V primeru pomanjkljive vloge, bo vsak vlagatelj s strani Eko sklada pozvan na dopolnitev vloge oz. odpravo pomanjkljivosti, ko vloga pride na vrsto za obravnavo.

Na isti stanovanjski stavbi želim izvesti več ukrepov – ali naj oddam eno vlogo ali več ločenih vlog?

V primeru, da želite na eni stanovanjski stavbi izvesti več ukrepov, ki jih Eko sklad subvencionira, je najbolje oddati le eno (skupno) vlogo, saj lahko vlagatelj z eno vlogo kandidira tudi za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi. V tem primeru je postopek enostavnejši, saj vlagatelj prejme le eno odločbo, v primeru izvedbe treh in več ukrepov hkrati, pa je tudi rok za izvedbo naložbe daljši – 12 mesecev in ne 6 mesecev.

Kakšni so najpogostejši razlogi za pozivanje k dopolnitvi vlog oz. za zavrnitev vlog?

Na podlagi letošnjih in tudi preteklih javnih pozivov ugotavljamo, da so najpogostejše  napake, ki so vzroki za pozive k dopolnitvi vlog:
– manjkajoča soglasja vseh solastnikov stanovanjske stavbe;
– pomanjkljivo izpolnjevanje vlog oz. nerazumevanje pojma soupravičena oseba;
– neskladja med podatki o stanovanjski stavbi (naslov, parcelna številka, ID stavbe itd.), ki jih vlagatelj navede v vlogi, in podatki iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljiške knjige ter podatki v gradbenih dovoljenjih;
– pomanjkljive navedbe na predračunu (neustrezne navedbe nazivov fasadnih sistemov, toplotnih črpalk,..)
– in manjkajoče fotografije stanja pred izvedbo naložbe.

Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog so:


– nedovoljeni oz. nelegalni gradbeni posegi na stanovanjskih stavbah, kjer se naložba, ki je predmet spodbude, izvaja in za katera vlagatelj ni predložil gradbenega dovoljenja;
– naložba izvedena pred oddajo vloge na Eko sklad;
– vgrajena oprema (npr. toplotna črpalka, kurilna naprava) ali vgrajena debelina toplotne izolacije ne izpolnjuje pogojev javnega poziva;
– naložba izvedena na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, kjer nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso oz. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.